Vil bygge 400 boliger på Langbakken i Ås

Langbakken

Dersom alt går etter planen, skal Pilares Eiendom starte utviklingen av en helt ny bydel i Langbakken nord i 2024. Planforslaget for Langbakken felt B3, som omfatter opptil 400 boenheter er en oppfølging av områdereguleringen for Ås sentralområde. Landskapsplanen er tegnet av Lark landskap.

Forslaget ble førstegangsbehandlet i Ås kommune 9. november. Områdereguleringen legger opp til transformasjon av Langbakkens vestside, fra dagens industri- og lagervirksomhet til ny boligbebyggelse. Planforslaget ligger i sentrum av transformasjonsområdet og er et viktig punkt langs Langbakken med koblingen til skole- og idrettsområdet i øst.

Fokus på det sosiale nabolaget

I planforslaget fremgår det at Langbakken skal utvikles som et trygt og godt nabolag i tråd med kommunen sine overordnede ambisjoner og målsettinger. For å skape rammer for et fremtidsrettet og mangfoldig nabolag, har Pilares, i tett samarbeid med Lark landskap, DARK Arkitekter, Signaturhagen og Ås kommune, hatt en løpende medvirkningsprosess med fokus på sosial bærekraft; godt bomiljø og møteplasser for alle både inne og ute.

“Det er viktig med forutsigbarhet for alle involverte i et utviklingsprosjekt, og for å få til dette har vi hatt en åpen og inviterende tilnærming til alle potensielle interessentgrupper. Langbakken skal transformeres til et yrende, bilfritt nabolag med gode møteplasser, lekeplasser og sosial infrastruktur og rekreasjonsområder tett på”, sier Gaute Høyland i Pilares Eiendom.

I planforslaget er nabolaget orientert rundt en sentralt beliggende møteplass som, i henhold til områdereguleringen, blant annet består av en allment tilgjengelig lekeplass på 1000 kvm. Planen sikrer gode forbindelser fra lekeplassen til omgivelsene rundt og gjør det godt tilrettelagt for gående og syklende.

Variert bomiljø
Planforslaget foreslår et punkthus på 8 etasjer (felt BKB) inntrukket fra Langbakken. Punkthuset planlegges med fellesfunksjoner i første etasje, og skal fungere som en viktig markering av overgangen mellom idrettsområdet i øst, områdelekeplassen og grøntdraget langs jernbanen i vest.

Boligbebyggelsen skal utformes som et sted for alle, og er planlagt for ulike boligtypologier. Det innebærer at planforslaget inneholder både rekkehus, leiligheter i ulike størrelser og bokollektiv som omkranser egne bakgårdsmiljø.