Vollebekkveien Skole

Vollebekkveien skole er dimensjonert for 780 elever, pluss 24 med spesielle behov, fra første til tiende klasse.

Skolebygget omslutter den sentrale skolegården, som en likeverdig plass for alle. De forskjellige klassetrinnene har innganger fra denne. De ulike oppholds- og aktivitetssoner er tydelig definert. Sonene er inndelt og plassert naturlig i forhold til byggets organisering rundt de enkelte klassetrinn. Det er tilrettelagt for aktiviteter og utfordringer på ulike nivåer og for ulike behov. Det er etablert et nordsørgående gangstrøk som forbinder Grønn åre -parken og boligområdet på Øvre Vollebekk med den nye skolen.
Aktiviteter for idrett og fysiske aktiviteter er lagt til den nedre del av tomten, i øst. Området fremstår som et spennende og dynamisk område for ulike aktiviteter og idrett, med forskjellige soner for de enkelte aktiviteter, med glidende overganger.Det er lagt opp til omfattende nyplantinger av trær av ulike arter og størrelser, busk- og staudebeplantning, samt gras og plenarealer.  Vegetasjonen er med på å sonedele de ulike alderstrinn, skape hyggelige og grønne omgivelser og fremme biologisk mangfold.

Det er lagt opp til en åpen overvannsløsning, der overvannet aktivt bidrar til et spennende uteanlegg. Den øvre del av tomten, nær opp til skolebygget har primært fast dekke.  Vegetasjonsbruk og permeable dekker øker i omfang, mot øst, som også er den laveste delen av tomten. Overvannet ledes i en åpen renne ned mot infiltrasjon/fordrøyning nederst på tomten.

Foto: Tove Lauluten

DESIGN:
STED:

Bjerke, Oslo

ARKITEKT:

L2 Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Undervisningsbygg

PROGRAM:

ÅR:

2017

Vollebekkveien Skole
Vollebekkveien Skole 6
Vollebekkveien Skole 3
Vollebekkveien Skole 2
Vollebekkveien Skole 4