Stortorvet 7

Stortorvet 7 er et BREEAM-prosjekt med høy miljøfaktor. Bygget skal bli et «grønt bygg». Det betyr at det er store ambisjoner knyttet til miljøvennlige og bærekraftige løsninger også på utearealene.

Vann som faller på dekker og grøntarealer på taket vil håndteres med fordrøyning i store plantearealer og regnbed med god dybde, og vil bedre overvannshåndteringen i forhold til dagens situasjon.

De oppholdsarealene på taket er universelt utformet, det er ingen nivåforskjeller i utearealene, og god bredde på oppholdsarealer sikrer svingmuligheter for rullestol. Alt oppholdsareal på tak er avgrenset med glassgjerde på 1,2 meter høyde. Grønne tak som blir uten oppholdsarealer, tilrettelegges med sikret atkomsttrapp og stålwire for sikring i forbindelse med vedlikehold.

Belegget på oppholdsarealer på tak, er primært miljøvennlig tredekke kombinert med galvaniserte stålrister i ytterkanter av gangarealer i tilknytting til plantebed. Stålristene er en del av løsningen håndtering av overvann.

Grøntarealene på taket vil bidra til å forbedre tomtens økologiske verdi. Det øverste taket etablertes habitattak med stedlige arter og arter som tiltrekker/gagner lokalt artsmangfold. F.eks. kalkengvegetasjon med fokus på arter som er nyttig for flyvende innsekter. I tillegg etableres semi-intensive sedumtak. I tilknytning til oppholdsarealer etableres store nedfelte plantebed med stauder og buskvegetasjon som er nyttig som gjemmesteder og mat for fugler.

DESIGN:
STED:

Oslo

ARKITEKT:

DARK Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Schage Eiendom AS

PROGRAM:

ÅR:

2012

Stortorvet 7 9
Stortorvet 7 4
Stortorvet 7 5
Stortorvet 7 8
Stortorvet 7 1
Stortorvet 7 2
Stortorvet 7 7