Storøya – Fornebu felt 6.0

Sammen med Lund Hagem Arkitekter vant Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter i 2004 konkurransen om utarbeidelse av masterplan på Storøya. Det 121 dekar store området var tidligere takeoff- og landingsområde for Fornebu flyplass. Tomten var sterkt preget av bruk som midlertidig massedepot, og det opprinnelige terrenget fra før flyplassens tid var i stor grad borte. Prosjektet har hatt fokus på en miljørettet og samfunnsrettet planlegging der veiledere for miljøriktig prosjektering og bygging for Fornebu er lagt til grunn.

Området er organisert med åpne felles grønne arealer som knytter sammen eksisterende grøntområder og naturområder på hver side av feltet. Aksen som dannes av den gamle flystripen ble gjort til et stort sentralt grøntdrag som binder sammen Sentralparken og friområdene ytterst på Storøya, og tverrgående smalere grøntkorridorer binder sammen naturreservatene Storøykilen og Koksabukta i nordvest og sørøst. Mellom grøntdragene ligger bebyggelsen som 14 mindre tun av varierende størrelse, materialbruk og boligtypologier. I hvert tun er det skapt frodige uterom med felles uteplasser, rause private forhager for beboerne og lekeplasser for småbarnslek.

Feltets store grøntområder er lett tilgjengelig for alle, tilrettelagt for ulike former for lek og opphold. Den sentrale grøntaksen har en gjennomgående gangvei som knytter til seg strøkslekeplass, åpne gressletter og oppholdssoner. En stor elipseformet terrengform gir utsikt og variasjon i et flatt landskap. Sammen med et nettverk av mindre gangveier, retningsgivende treplanting og myke terrengformer er nærlekeplassene lagt til de tverrgående grøntkorridorene.

I dette store området med mange felt har det vært viktig helt siden starten å skape et tydelig hieraki gjennom landskapsrommene. Å skape uterom med forskjellig grad av intimitet, åpenhet og egenart i og mellom tunene for å gi variasjon i opplevelse av uterommene samtidig som man kjenner familiaritet og trygghet i et fellesskap.

Foto: Tove Lauluten og Martine Kolstad

DESIGN:
STED:

Storøya, Fornebu, Bærum kommune

ARKITEKT:

Lund Hagem Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Fornebu utvikling ASA / Obos Fornebu AS

PROGRAM:

ÅR:

2014-2019

FOTO:

Tove Lauluten og Martine Kolstad

Storøya - Fornebu felt 6.0 lark
Storøya - Fornebu felt 6.0
Storøya - Fornebu felt 6.0
Storøya - Fornebu felt 6.0
Storøya - Fornebu felt 6.0