stedsanalyse Tilbake til alle prosjekter

Sognsveien 80-90

Vinnerkonseptet «Gjenbruk» tar utgangspunkt i premisset om at det mest bærekraftige alternativet for utvikling og byplanlegging er gjenbruk og transformasjon. Mye av bygningsmassen på tomten er lite egnet for å inngå i en ny kontekst og vil derfor være nødvendig å rive.

Stedsanalyse
Etter en grundig stedsanalyse ønsker vi å gjenåpne Sognsvannsbekken slik at den vil renne som en sentral nerve gjennom prosjektet, og ses i sammenheng med overvannsløsninger iht «Treledds-strategi». Lek- og oppholdsplasser langs bekkeløpet sambrukes som åpne fordrøyningsarealer ved større nedbør. Gjenåpning av bekken vil bidra positivt til byøkologien, og legge til rette for et stort biologisk mangfold i det nye bylandskapet.

Som følge av stedsanalysen landet vi på et løsningsforslag som er fleksibelt, og tilpasset forventede klimaendringer som økt nedbørsintensitet. Den blågrønne åren løper gjennom hele prosjektet, og har sin avslutning i et større åpent vannspeil i tilknytning til Vekstsentralen. Herfra må overskuddsvann inn i rør igjen under Ring 3.

 

Byøkologi
Bebyggelsen er trukket litt inn på tomten, for å gi inntrykk av å ligge innhyllet i den nye parken. Foreslåtte overvannsløsninger, vil kombinert med tilhørende vegetasjon, styrke det biologiske mangfoldet, samt rense gråvann. Grøntdraget vi i Lark landet på etter stedsanalysen vil fremstå med livskraft, og tilføre variasjon og mangfold – viktige ingredienser i et velfungerende rekreasjonsområde. Oslo kommune vektlegger byøkologiske prinsipper i byplanleggingen, hva byøkologi er kan du leser mer om her.

Bylandskap
Sognsveien er et viktig område innen byplanlegging i Oslo, og knytter sammen boligområder, knutepunkter og marka. Det blågrønne parkdraget gir et raust og frodig rekreasjonsareal i overgangen mellom bevarte bygg og boligene. Parkdraget gir her en god bredde mellom offentlige og private funksjoner, og med god tilgjengelighet fra begge sider. Det nye konseptet for området vil gi et stort løft til bylandskapet, og vil bli et attraktivt møtested og samlingspunkt for byens innbyggere.

Songsveien 80-90 er en konkurranse som vi i Lark vant sammen med vårt søsterselskap DARK Arkitekter i tilegg til Arkitektskap, OPAK og Ross kosept. Her kan du lese juryens begrunnelse for at bidraget «Gjenbruk» vant konkurransen:

– «Gjenbruk» har et tydelig og lesbart overordnet plangrep med god fordeling mellom de offentlige funksjonene og bolig/næring, som kobler godt til omkringliggende omgivelser.

– «Gjenbruk» sin blå-grønne forbindelse gjennom tomten ivaretar overvannshåndtering, bekkeåpning og biologisk mangfold, og kobler seg på et større overordnet grøntdrag gjennom Sogn/Ullevål

– Forslaget har gode hovedakser for bevegelse gjennom tomten med gate parallelt med Ring 3 og i grøntdraget, supplert med sekundærforbindelser.

– «Gjenbruk» viser et godt forslag til gjenbruk av eksisterende bygningsmasse midt på tomten til sykehjem og skole.

– «Gjenbruk» foreslår etablering av en nabolagssentral og et veksthus som legger til rette for lokal håndtering av avfall, overvann og energi, samt rom for ombruk, deling og gjenvinning. Veksthuset er tenkt som et grønt fyrtårn for tomten og en lokal møteplass og arena for læring, rekreasjon og matproduksjon.

– Analysen prosjektgruppen har gjort av sambruk, aktivitet, og bruk gjennom døgnet er informativ og god, og har gitt
tyngde til plasseringen av de offentlige funksjonene.

– Plassering av bad, flerbrukshall og et næringsbygg som støymur mot Ring 3, med potensiale for et spennende taklandskap med friplass.