Skogmo

Konseptet for utformingen tar inspirasjon i jordbrukslandskap hvor de to gårdsrommene får forskjellig karakter. Grøntområdene som omfatter byggemassen er en del av en overordnet grøntstruktur med rom for opphold og lek. Vegetasjonen er naturlig stedegen.

Det legges tilrette for lek og opphold i hele området. I gårdsrommene etableres mange sittemuligheter og det er store arealer for lek. I det omkringliggende grøntstrukturen etableres to større lek/ aktivitetområder og skråningen mot vest passer fint til akebakke.

Gatetunet er en del av en sentral fobindelsesåre gjennom hele området. Det er utformet utfra prinsippet for “shared space” hvor myke trafikanter prioriteres. Det er tilrettelagt for å kunne brukes for lek og opphold. Det er dimensjonert for utrykningskjøretøy og renovasjon. Hele gatetunet er løst uten nivåsprang. Alle adkomster til byggene er universelt utformet med trinnfri adkomst til innganger på bygg.

Utformingen av Epletunet er inspirert av traditionelt og småskala jordbruk med bærbusker, frukttrær og urtebed. Belegget vil være trillevennlig og det etableres sitteplasser på opphøyde plantebed. Utformingen av Havretunet er inspirert av storskala og moderne jordbruk med beplanting.

DESIGN:
STED:

Jessheim

ARKITEKT:

GOA Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Bakke AS

PROGRAM:

ÅR:

2018

Skogmo 3
Skogmo 2
Skogmo