Nordeahuset

URBANT NÆRINGSOMRÅDE OG TORG
Nordea-huset ligger sentralt på Majorstua i urbane omgivelser. I forbindelse med påbygging og omarbeiding av Nordeas hovedkontor skulle uteområdene oppgraderes og tilrettelegges for bruk av bankens ansatte og lokalt næringsliv, men også som ferdselsområde og torg for alle. Det skulle legges vekt på universell utforming, gode oppholdsarealer, grønt preg og god belysning. Tillegg var det en forutsetning at uteområdene skulle bli lite vedlikeholdskrevende, og ha materialer med lang levetid. Prosjektets kompleksitet har primært omhandlet utfordringer knyttet til omarbeiding og detaljprosjektering av nye konstruksjoner, dekker, og trapper over et eksisterende konstruktivt dekke. Det meste av prosjektets utearealet ligger over kjelleretasjer med butikker og andre bruksarealer under. Når området i tillegg ligger mellom eksisterende bygningsmasse og tilstøtende veier og fortau, gir det begrensede muligheter for terrengbearbeiding og utfordrende å oppnå universell utforming og sørge for god overvannshåndtering.

VARME VANN OG BELYSNING: Gangsoner, ramper og trapper gjennom Bispesmuget og Ryttersmuget er ferdselsområder som skal være åpne for ferdsel året rundt. Til snøsmelting er det benyttet vannbåren varme. For å begrense vannmengden til vanning av grøntområdene har alle permanente plantefelt integrert elektronisk vanningsanlegg med fuktighetssensor. Nye frittstående plantekasser har selvvanningsmagasin i bunnen. Det er valgt LED-belysning i nye lyselementer. I tillegg er eksisterende belysning langs fasaden byttet til lavenergi LED-belysning.

MILJØKVALITET: Det har vært viktig å gi uterommet et design og en kvalitet som knytter uterommet til det nye Nordeahuset. Samtidig skal utformingen inviterer brukerne og forbipasserende til å ta områdene i bruk som rekreasjonsområde. Uteområdene er rikelig møblert med sittegrupper og store plantekasser. Universelt utformede ramper gjør uteoppholdsarealene lett tilgjengelig. Det er etablert ny buet trapp formet som et amfi, opphøyde plantefelt har sittebenker langs kantene og deler av eksisterende trapper mot sør er gjort om til sittetrapper. Nye og eksisterende plantekasser er beplantet med høystammede «paraplytrær» som vil lune, gi uterommet atmosfære og naturlig solskjerming på varme dager. Dekker av børstet betong uten noen form for avdekning og ubehandlet Kebony (treverk), inngår i den overordnete planen om å velge lite vedlikeholdskrevende løsninger. Betong, rustfritt stål og tre er robuste og varige materialer.

Vegetasjonen i plantefelt og plantekasser har et villflorpreg av løvfellende trær med vårblomstring og dekorative frø, bunndekkende stauder og nøysomme busker. Vegetasjonen har et naturlig uttrykk og er skjøtselsmessig stabil. Vegetasjonen er flerårig, tilpasset klimaet innenfor Oslo-området og skal tåle å stå i plantekasser og opphøyde plantefelt i byluft. Det er lagt vekt på vegetativt mangfold med hardføre, nøysomme og stedegne trær, busker og stauder som gir uterommet variasjon og interesse gjennom sesongen. I sammensetningen av arter er det også tatt hensyn til at innsekter skal ha tilgang til mat gjennom sesongen.

DESIGN:
STED:

Oslo

ARKITEKT:

OPPDRAGSGIVER:

Nordea Bank Norge ASA

PROGRAM:

ÅR:

2018

Nordeahuset 3
Nordeahuset 19
Nordeahuset
Nordeahuset 7
Nordeahuset 2
Nordeahuset 11
Nordeahuset 8
Nordeahuset 10
Nordeahuset 13
Nordeahuset 14
Nordeahuset 12
Nordeahuset 16
Nordeahuset 17