Nedre Bleiker Gård

Nedre Bleiker Gård ligger i Asker kommune, og er en gammel gård med bygg fra tidlig 1900-tallet. Det har vært gårdsdrift på tomta siden 1690, men siden krigen har gården stått tom. Nå utvikler Skanska tomten til boligformål.

Nedre Bleiker Gård utgjør et nyere tids kulturminne, og planområdet berører to lokaliteter med utvalgte naturtyper: en alm-lindeskog med hule eiker og en kalklindeskog. Disse lokalitetene har fått en hensynssone for å ivareta prioriterte arter, viktige naturtyper, biologisk mangfold og særlige landskapstrekk. Flere av trærne på tomten er markert til bevaring i reguleringsplanen, blant annet flere trær i en eksisterende lindeallee, styvede asker og hule eiker. Det finnes flere eksiterende natursteinsmurer som rehabiliteres. En del av det eksisterende markdekke på tomten tas vare på, sammen med flere store trær. Det er registrert flere kulturminner på tomten, blant annet gravhauger, dyrkingsspor og kokegrop, dette ivaretas også. Generelt sett prøver vi å ivareta så mye av det eksisterende uttrykket som mulig.

Kommuneplanen beskriver at viktige kulturminner på tomten skal ivaretas, herunder særlig tun med hage, våningshus med sidebygg, samt låven. Det vektlegges å ivareta kulturminnets og kulturmiljøets kvaliteter. Nye byggetiltak skal forholde seg til eksisterende bebyggelsesstruktur og primært underordnes kulturminnet og kulturmiljøet. I henhold til kommuneplanen kommer vi til å vektlegge tilstrekkelig avstand til kulturminnet og vegetasjon som gamle, markante trær skal søkes bevart.

I prosjektet bygges låven opp med leiligheter. All stein fra grunnmuren er tatt vare på og gjenbrukes så langt det lar seg gjøre. Hovedhuset, eller våningshuset, skal ivaretas og garasje og privet gjenbygges som garasje og felles bod.

Det bygges i tillegg tre blokker og en tremannsbolig på tomten. Blokkene blir kledd i trepanel for å ivareta sammenheng med gårdsbebyggelsen.
Nedre Bleiker Gård er et BREEAM-prosjekt.

Alle renderinger i dette prosjektet er laget av EVE Images

DESIGN:
STED:

Asker

ARKITEKT:

Løvseth+PARTNER

OPPDRAGSGIVER:

Skanska

PROGRAM:

ÅR:

2020

Nedre Bleiker Gård 4
Nedre Bleiker Gård 1
Nedre Bleiker Gård 5
Alle renderinger i dette prosjektet er laget av EVE IMAGES
Nedre Bleiker Gård 3
Nedre Bleiker Gård