Monier – Verkstedveien 1

Utomhusplan
Verkstedveien 1 er et av byens grønneste kontorbygg, med passivhus-standard energiklasse A og BREEAM-NOR klassifisering VERY GOOD. Prosjektet er blitt et frodig og inviterende byrom, lokalisert sentralt på Skøyen i urbane omgivelser. Brukerne av uterommene er leietagere (butikker og kontorer), besøkende og andre som benytter området som gjennomgang. Trapper og gangarealer er universelt utformet og veiområdene rundt bygget er «shared space». Utomhusplanen tilrettelegger for adkomst og gjennomkjøring for varelevering, og for personbiler og sykler. Sykkelparkering og kortidsparkeringer på terreng. En viktig del av prosjekteringen var å sørge for harmonisering mellom uteanlegget og det nye bygget samt til gammel fredet bygningsmasse på naboeiendommen. I tillegg var tilpassing til eksisterende høyder på omkringliggende bygninger og veinett en viktig faktor i utomhusplanen.

Konsept
Tilrettelegge for ferdsel langs Verkstedveien, etablere byrom med oppholdsområder ved hovedinngang og kantine, samt funksjonell og universelt utformet adkomst til bygget. Det er sterk linjeføring og symmetri i bygget. Vi viderefører dette konseptet i belegget og plassering av elementer innenfor området. Det visuelle uttrykket er urbant, utført med holdbare kvalitetsmaterialer. Plasstøpt slipt betongdekke flyter fra inneområder og ut i byggets nærområder. Plasstøpt betong og galvanisert stål er gjennomgående i murer, plantekasser, dekker og møbler, mens natursteinsdekker av granitt i store formater og smågatestein markerer fortau og parkering. Indre gårdsrom har et annet og mer intimt uttrykk i uterommet med granittdekke og treterrasse i kebony for opphold i forbindelse med kantinen. Stedstilpasset, unik design av hovedadkomsten med blanding av plantekasser i forskjellige høyder, trapper og sittekanter gir et spennende inntrykk og muligheter til opphold på solsiden av bygget. Prosjektets høye standard vises godt på de spesialdesignete sittemøblene, plantekasser og rekkverk.

Miljøkvalitet
Det er lagt vekt på lite vedlikeholdskrevende løsninger og kortreiste materialer med lang levetid. All belysning er lavenergi LED-belysning. I trappekonstruksjonene langs fasaden er det integrert sittebenker i flere høyder i kombinasjon med plantekasser. Benkene og plantekassene bidrar til å skape et intimt og sosialt miljø rundt bygget.

Vegetasjon
Det er lagt vekt på vegetativt mangfold med hardføre, nøysomme og stedegne trær, busker og stauder. Plantefelt med store trær er integrert mellom parkeringsområdene og i trappekonstruksjoner som et ledd i overvannshåndtering og som en viktig miljøkvalitet i byrommet. Rik variasjon av busker, prydgress og stauder med blomstring, høstfarger og bær, gir uterommet variasjon og interesse gjennom sesongen. Plantefeltene i områder der det er sol, har uttrykk av villflor og blomstereng. I denne plantesammensetningen er hensynet til innsekter som bier og humler i fokus. I sammensetningen av arter er det tatt hensyn til at innsektene skal ha tilgang til mat gjennom sesongen. Plantefelt i skyggeområder gir et uttrykk av villflor/skogsbunn. Vegetasjonen som er valgt skal passe til klimaet innenfor Oslo-området samt tåle å stå i plantekasser og integrert i veianlegg som brøytes. I sammenheng med BREEAM-sertifiseringen er det også planlagt å tilføre økologisk verdi i byrommet med matnyttig vegetasjon på takterrassen i nær kontakt med kjøkken og kantine.

DESIGN:
STED:

Oslo, Skøyen

ARKITEKT:

Steen and Lund AS

OPPDRAGSGIVER:

Skanska Norge AS

PROGRAM:

ÅR:

2015

Monier – Verkstedveien 1 4
Monier – Verkstedveien 1 12
Monier – Verkstedveien 1 5
Monier – Verkstedveien 1 1
Monier – Verkstedveien 1 7
Monier – Verkstedveien 1 3
Monier – Verkstedveien 1 9
Monier – Verkstedveien 1 2