Marienlyst park

Marienlyst park består av 255 leiligheter fordelt på 5 lamellblokker med tilhørende utearealer. De romslige og frodige inngangssonene ligger mot nord. På sørsiden av blokkene har beboere i 1. etg.  utgang til private hager med tredekke, plenareal og bøkehekker innenfor en skjermende pergola av murskiver og trespiler med klatreplanter. Mellom blokkene er det etablert et felles grøntområde med parkpreg med en større felles oppholdsplass med vannarrangement, sitteamfi og store trær. Sentralt i anlegget er det etablert et grøntdrag med et kultivert naturpreg, som danner sammenheng mellom parken ved NRK og de store eiketrærne sør for blokkene.  Kontraster mellom ulike vokseformer, frodige vekster og strammere klipte vegetasjonsvolum skal skape spennende rom, mens stier i ulik bredde med plassdannelser skal invitere til en vandring gjennom parkanlegget.

Foto: Jivri Havran

DESIGN:
STED:

Oslo

ARKITEKT:

Lund Hagem Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

OBOS AS, PEAB AS

PROGRAM:

ÅR:

2005

Marienlyst park 2
Marienlyst park 5
Marienlyst park 6
Marienlyst park 13
Marienlyst park 4
Marienlyst park 11
Marienlyst park 8
Marienlyst park 7
Marienlyst park 12