Hønefoss Sør

Utearealet skal være en god formidler mellom skolebygget og tilgrensende bebyggelse. Nærheten til Storelva, som er en viktig karakter for området, skal stå i fokus og forsterkes gjennom de 3 løperene fra Harald Hardrådes gate ned mot elva. Til side for disse etableres terreng i form av lekne voller som tilfører en ny dimensjon til tomtas flate karakter. Mesteparten av veletablerte eksisterende trær beholdes og integreres i utomhusarealet. Dette gir totalsituasjonen et frodig, grønt parkpreg, som forsterkes gjennom beplantning av ny stedegen vegetasjon.

Skolens uteområder skal fungere trygt og attraktivt for alle brukere. Det skal stimulere til aktivitet og kreativitet, og ta hensyn til grupper og enkeltindivider. Anlegget skal fremstå lesbart, oversiktlig og trygt. Løsninger for universell utforming skal være naturlig integrert i uteanlegget.
Skolens uteområde skal ha en klar miljøprofil. Overvann ledes i så stor grad som mulig til vegetasjonsarealer eller områder med permeable dekker. Ballbane vil fungere som fordrøyningsbasseng ved ekstrem nedbør.

DESIGN:
STED:

Hønefoss

ARKITEKT:

L2 arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Hønefoss kommune

PROGRAM:

Konkurranse - ny skole/skolegård - 2. plass

ÅR:

2016

Entrepenør:

Tronrud Eiendom AS

Hønefoss Sør 1