Gaustadbekken Syd

Bekkeåpningsprosjektet Gaustadbekken Syd ved Forskningsparken er en del av Oslo kommunes prosjekt gjenåpning av Gaustadbekkdalen og inngår i Oslo kommunes mål om å gjenåpne flest mulig av lukkede bekke- og elvestrekninger for å kunne håndtere klimaendringene og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by.

Prosjektet har hatt stor fokus på å skape et område som både er urbant og aktivt med sykkel- og turvei, møteplasser, oppholdsoner, treningspark, sykkelparkering, utsmykket betongvegg med levende mose som et prøveprosjekt mot tagging i regi av Oslo Kommune. Samtidig som friområdet skal bidra med en kontemplativ stemning, skape en pause, med vannet som renner i bekken, møtet ned mot og vannet og den “villere” vegetasjonen. Området er fra første stund blitt svært populært.

Opparbeidingen er planlagt iht. byøkologiske prinsipper. Overvann er håndtert lokalt med åpne løsninger, fordrøyning og infiltrasjon før utslipp til den gjenåpnede Gaustadbekken.Det er brukt bærekraftige og stedegne materialer og planter ved gjenåpningen av bekken og man har forsøkt å gjenbruke mest mulig av massene, inkluderte jord- og plantemateriale.

DESIGN:
STED:

Forskningsparken, Oslo

ARKITEKT:

OPPDRAGSGIVER:

Oslo Kommune (BYM & VAV) og Ciens Eiendom as

PROGRAM:

ÅR:

2017

Gaustadbekken Syd 8
Gaustadbekken Syd 7
Gaustadbekken Syd 5
Gaustadbekken Syd
Gaustadbekken Syd 6