Byggern aktivitetspark

Aktivitertsparken ble nominert til Oslo Bys Arkitekturpris  i 2016

VANN SOM SENTRALT ELEMENT
Den grunnleggende ideen var å skape en aktivitetspark i tilknytning til Stig skole, som inkluderer alle aldre og folk med ulik kulturbakgrunn. Fokuset var rettet mot møteplasser, opphold, byøkologi og fysisk aktivitet med vann som sentralt element. Julsbergbekken er åpnet gjennom hele parken med natursteinsklopper for krysninger av bekken og vannpumpe for lek med vann. Bekken føres videre til 3 dammer etablert med våtmarksområder for rensing av vann og for å fremme biologisk mangfold og byøkologi. Dammene er omkranset av bordganger som kobler gang-og sykkelveiene til parken. Parken har fem møteplasser med grillplass, sitteelementer og sandbassenger med lekeapparater. Lekeapparatene fokuserer på klatring og balanse. Parkanlegget har et lavt vedlikeholdsnivå og samspiller godt med ny gang-og sykkelvei. Et positivt bidrag til fremming av turmuligheter og rekreasjon.

LANDSKAPSBIOTOP: Miljøhensyn har vært et sentralt tema i prosjektet. Bekken som landskapsbiotop er reetablert. Valg av bunnsubstrat, utforming av sidekantene og vegetasjon er gjort med sikte på å etablere bekken som økosystem for å bidra til byøkologi.

VEGETASJON: Det er lagt vekt på vegetativt mangfold med hardføre, nøysomme og stedegne trær, busker og stauder.

DESIGN:
STED:

Groruddalen

ARKITEKT:

OPPDRAGSGIVER:

Oslo kommune, Bymiljøetaten

PROGRAM:

ÅR:

2015

Byggern aktivitetspark lark
Byggern aktivitetspark
Byggern aktivitetspark 4
Byggern aktivitetspark
Byggern aktivitetspark
Byggern aktivitetspark 5
Byggern aktivitetspark 3
Byggern aktivitetspark
Byggern aktivitetspark 1
Byggern aktivitetspark 2
Byggern aktivitetspark 10