Tilbake til alle prosjekter

Helhetsplan Bryn

URBANITET OG KONTEKSTFORSTÅELSE VED BYGGING I BY

Østensjøveien 40-50 m.fl. er godkjent reguleringsplan for et større område på Bryn, sentralt mellom stasjon, T-bane og Østensjøveien. Planområdet er 39.583 m2, hvorav ca 20.000m2 er plasser og gater. Områdets sentrale beliggenhet og nærhet til kollektivtransport, gjøre det til et naturlig gjennomgangsområde.
Helhetsplan: Gjennom reguleringsbestemmelser og VPOR Bryn gis det føringer for utforming og innhold i utearealene. For å sikre at dette ivaretas har Lark Landskap utarbeidet en helhetsplan for området som viser løsninger for:

Disponering og utforming av uteområdene, samt overordnet materialbruk
Gjennomgående grønnstruktur og artssammensetning
Overvannshåndtering, sett i sammenheng med grønnstruktur og utstrakt bruk av regnbed.
Universell utforming, planområdet er kupert og løsninger for universell utforming er integrert på et tidlig stadie og legger premisser for høyder, etc på alle flater og innganger.

Arealet innenfor Østensjøveien 40-50 m.fl. vil bli utbygget i flere etapper over en 10 års periode. Lark Landskap as er foreløpig engasjert som ansvarlig PRO på landskap i følgende påbegynte prosjekter: Nils Hansensvei 25, Under bygging , Østensjøveien 44, Detaljprosjektering for totalentreprenør. BREEAM-NOR VERY GOOD. Østensjøveien 40-50 m.fl. skal fremstå med grønn profil, med passivhus-standard energiklasse A og BREEAM-NOR klassifisering VERY GOOD.