Bjørndalen

Formspråket i landskapsplanen henter inspirasjon fra arkitekturen til bygningene i felt B6-B8. Hovedgrepet er rettvinklede linjeføringer i pikselmønster, som heves og senkes for å gi god funksjonalitet og romløsning. De opphevede feltene gir mulighet for større vegetasjon som krever mer jorddybde. Opphevede kanter gir også mulighet for skjerming av sykkelparkering, og benkeflater montert på kantene.

Byggene har gode arkitektoniske kvaliteter, med ulike materialiteter i fasadene. Materialiteten gjentas i uterommene. Hovedideen bak designet av uteanlegget er rene strukturelle flater, i et klart og tydelig møte med frodig grønnstruktur som rammer inn uterommene.

Uteområdet skal ha store felt med naturlik, frodig vegetasjon som rammer inn oppholdsrommene og passasjene. Det benyttes arter som bidrar til det biologiske mangfoldet og ikke truer stedegne arter.

Plantekomposisjonen skal ha god balanse mellom prydgress, stauder og busker. I opphøyde plantefelt er det mulig å etablere større busker og trær. Vegetasjonen skal være innsektsvennlig og kan ha innslag av matnyttige vekster.

DESIGN:
STED:

Kristiansand

ARKITEKT:

Dark Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Skanska

PROGRAM:

ÅR:

2018

Bjørndalen 1
Bjørndalen 3
Bjørndalen