D 36 The Green House

Klimatilpasset landskapsdesign

Vår overordnede målsetning er å skape bærekraftige, stedstilpassede prosjekter som bevarer og gjenskaper natur, og har fokus på ombruk der det er mulig. Raske endringer i klima krever grundig innsats og nytenking for at uteområdene vi former skal bestå over tid. All prosjektering av byrom og landskap foregår med dyp forståelse for konsekvensene av valgene som tas.

BREEAM er et utbredt kvalitetsstempel innenfor bærekraftig arkitektur, og Lark har vært involvert i flere komplekse prosjekter som har fått den høyeste BREEAM-sertifiseringen. Lark har lang erfaring med gjeldende «best practice» og regelverk innen bærekraft og miljø, som de siste årene særlig har rettet søkelyset på økologi når det gjelder plantevalg og hvordan uteområder skal forvaltes.

Trivsel og levende liv

Økt bevissthet og krav om tilpasning til klimaendringer, åpen overvannshåndtering  og økosystemsammenhenger og- tjenester, har gitt landskapsarkitekten en sentral og viktig rolle i prosjektene. Vi skal blant annet ivareta blågrønne verdier og legge til rette for rekreasjon, naturmangfold, klimatilpasning, åpne bekkeløp og grønnstruktur.

Det er vel kjent at godt planlagte grønnstrukturer gir mye både til prosjektet og til samfunnet, blant annet gjennom å bedre klimatiske og økologiske forhold på stedet.  Nærhet til natur og dyreliv er også viktige faktorer for menneskers trivsel og helse. 

Byggern aktivitetspark 4

Miljøfyrtårnsertifisert

Lark landskap er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift og har en innarbeidet bærekraftstrategi for å redusere klima- og miljøutslipp, både på kontoret og i prosjektene.  

Miljøfyrtårn er et anerkjent verktøy for sertifisering og miljøledelse og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.