Kilden barnehage – Konkurranse

Prosjektnavn:  Utomhusplan Kilden barnehage  (konkurranse)
Oppdragsgiver:  Omsorgsbygg Oslo KF

Samarbeidspartner: Bjerg arkitekter (Dk)
Sted: Oslo
Ferdigstilt:  2015
Konsept: Mellom dråpe, kilde og bjørk. En utomhusplan med grønn og frodig utforming, bevaring av eksisterende landskapsdrag, samspill med omgivelser i formbruk, nedtonet/naturlig fargebruk, soneinndeling, universell utforming og overvannshåndtering.

En grønn og frodig utforming som bidrar til en sammenhengende grønnstruktur. Beholde og gjenopprette busk- og engvegetasjon på større deler av barnehagens uteområder: et grønt belte som strekker seg fra den sørøstlige delen, trekkes mellom bygninger og fortsetter videre til et naturområde i nord.

Bevaring av eksisterende landskapsdrag som går fra sørøst, mellom bygninger og til nordøst. Landskapsdraget mellom bygninger opprettholdes ved at nytt mellombygg delvis skjules i terreng/trappeløsning. Opparbeidelse av nye, mindre landskapsformer mot grense i vest for skjerming mot naboer,  for å skape utfordrende terreng og gi romdannelse.

Samspill med bygning/arkitektur ved å gjenta formbruk i uteområdet: den kantede boksen mot det organiske, myke, naturlige.

Nedtonet/naturlig fargebruk på elementer/lekeapparater. Fokusere på tekstur og form, fargespill ved skiftninger i årstid.

Soneinndeling i kultiverte lekelandskap og uberørte områder med naturvegetasjon for frilek. Fleksibilitet og mulighet for videre oppdeling ved bruk av bokselementer – flyttbare bokser. Uteområdet gir muligheter for aktiviteter i bevegelse, utviklingsfremmende aktiviteter, utforskertrang, aktiviteter i ro, sanseopplevelser, gjemmesteder, konsentrasjon, fantasi, fri lek og utfoldelse.

En gangvei vil bli utformet i henhold til universell utforming og gir tilgang til hele området. Atkomst til området vil være mulig fra begge nivåer og det er også god tilgjengelighet ved en funksjonell trappeløsning mellom bygg.

Det er store grøntarealer i området som vil kunne infiltrere mye vann. Overvann skal håndteres inne på anlegg ved at vannet ledes til egnede fordrøyningsbasseng i grøntarealene. Andre tiltak er å bruke overvann og takvann i renner/vannelementer for lek, med utløp i egnede fordrøyningsbasseng der det deretter infiltreres i grunnen. Overvann kan også gjenbrukes som vanningsanlegg av innendørs hage.