Hønefoss Sør

Hønefoss Sør lark landskap

Ny barneskole, 2. plass i konkurranse

Oppdragsgiver: Hønefoss kommune
Oppdragstype: Konkurranse, skole
Prosjekttype: Design og totalentreprise, samspill
Entreprenør: Tronrud Bygg as
Arkitekt: L2 arkitekter
Landskapsarkitekt: Lark Landskap AS

Konsept
Utearealet skal være en god formidler mellom skolebygget og tilgrensende bebyggelse. Nærheten til Storelva, som er en viktig karakter for området, skal stå i fokus og forsterkes gjennom de 3 løperene fra Harald Hardrådes gate ned mot elva. Til side for disse etableres terreng i form av lekne voller som tilfører en ny dimensjon til tomtas flate karakter. Mesteparten av veletablerte eksisterende trær beholdes og integreres i utomhusarealet. Dette gir totalsituasjonen et frodig, grønt parkpreg, som forsterkes gjennom beplantning av ny stedegen vegetasjon.

Skolens uteområder skal fungere trygt og attraktivt for alle brukere. Det skal stimulere til aktivitet og kreativitet, og ta hensyn til grupper og enkeltindivider. Anlegget skal fremstå lesbart, oversiktlig og trygt. Løsninger for universell utforming skal være naturlig integrert i uteanlegget.
Skolens uteområde skal ha en klar miljøprofil. Overvann ledes i så stor grad som mulig til vegetasjonsarealer eller områder med permeable dekker. Ballbane vil fungere som fordrøyningsbasseng ved ekstrem nedbør.