Bybanen i Bergen

Prosjekt: Prosjektering av landskap – Bybanen i Bergen
Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune v/Bybanen Utbygging (BU)
Oppdragstype: Landskapsplan samferdsel
Oppgaver: Prosjektet Bybanen i Bergen er delt opp tre byggetrinn. Lark Landskap har prosjektert landskapsarbeidene for Sundt og Thomassen på byggetrinn 3, strekningen fra Lagunen til Flesland. Området inkluderer syv holdeplasser, hvor hver stasjon har sitt eget særpreg. Lark Landskap har i samarbeid med Sundt & Thomassen hatt ansvar for utforming og detaljering av holdeplassene og landskapet langs banen samt utomhusområder på depot og verkstedsområder.
Bygget: Byggetrinn 3 ferdigstilt 2015
Konsept: Hver stasjon har sitt eget særpreg

Råstølen. Kulturlandskapets myke landskapsformer videreføres inn på stasjonen. En bølgeformet natursteins- mur har en kulturhistorisk verdi, en funksjonell verdi ved å fungere som støttemur og som en organisk forlengelse av tunnelmuren. I tillegg vil muren kunne brukes som sitteelement på holdeplassen og som en fysisk avgrensing til kommende skoleområde. Trær plasseres i rommene som oppstår i murens buer og er med å forsterke formen. Både muren og belegget har et urbant uttrykk i form av materialvalg. Sykkelstativ fordeles inntil muren.

Kokstad:Konseptet tar utgangspunkt i en 10 meter brede gang- og sykkelvei fra bedriftsområdet i nordvest og ned til stasjonen. En trerekke «løper» forbant langs gangveien og endrer retning når tre rekkene kommer til stasjonsområdet. Trerekkene har ulik karakter avhengig av tresort. Belegget under trærne på gangveien forsterker det linjere strekket.

Sandslimarka :Konseptet for grøntområdet rundt terminalen er å tydeliggjøre terminalen som et knutepunkt. Dette gjøres ved å etablere flere retningsskapende linjer som markerer hovedretningslinjen mot terminalen. I kombinasjon med vegetasjon som skaper små sosiale rom der det er mulig å oppholde seg samt skape trygge og effektive snarveier mellom terminalen og den omkringliggende bebyggelsen.Vegetasjonen tar utgangspunkt i furukollen og lyngvegetasjonen som videreføres med parkmessig utforming og bruk.

Kokstadflaten:Traséen skjærer seg inn i grunnfjellet og lager en markant fjellskjæring på 6-7 meter i bakkant av holdeplassområdet på Kokstadflaten. Belegget i plasstøpt betong med ekspansjonsfuger i cortenstål skaper linjene på plassen. Vegetasjonsbruken er enkel med gress og trær og belegget er av børstet betong.