SiO

Prosjektnavn: Gjerdrumsvei 10
Oppdragsgiver: SIO, Studentsamskibnaden i Oslo
Totalentreprenør: Veidekke/Sebi
Arkitekt: Arcasa Arkitekter
Prosjekttype: Utomhusarealer – skisseprosjekt, detaljprosjekt, byggeoppfølging
Sted: Nydalen i Oslo
Tidsrom: 2016-
Konsept: Nye studentboliger

Området ligger i Nydalen i bydel Nordre Aker, delvis i en grønn til dels skogbevokst dalside ned mot
Akerselva, og delvis innenfor et større, eldre industriområde med teglsteinsbebyggelse oppført i
forbindelse med industriutbyggingen langs Akerselva på 1800-tallet.

Området ligger naturnært og med direkte tilgang til turvei langs Akerselva. De eksisterende teglsteinsbyggene er fabrikkbygninger som ligger innenfor hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Disse skal omdisponeres til studentboliger. Stor del av de asfalterte arealene omkring byggene erstattes av mer frodige arealer for opphold og rekreasjon.

Ny bebyggelse i form av tre punkthus legges på et høyere nivå, inn mot det skålformede terrenget i nordvestre del av planområdet.
Mot øst ligger del av planområdet innenfor Miljøparken og Hensynssone for verning av naturmiljø langs Akerselva, område hvor offentlighetens ferdsel og trivsel skal prioriteres. Eksisterende turvei langs elva ivaretas.
Internt innenfor planområdet er utearealene prosjektert i form av en større Campus, som favner det totale utearealet. Innenfor dette løses adkomst, ganglinjer, sykkelparkering og arealer for opphold og rekreasjon. Det skal legges til rette for velfungerende, gode og trygge utearealer med stor andel vegeterte arealer. Utomhusplanen gir løsninger hvor det legges til rette for en allsidig bruk av uterommene, gjennom alle årstider.
Det er store nivåforskjeller. Utforming av utomhusplanen skal på best mulig måte inneha integrerte løsninger for universell utforming for å sikre likestilt opphold og rekreasjon.
Lokal håndtering av overvann skal integreres i løsninger for uteanlegget, og brukes som en visuell ressurs.
En viktig føring er å gi området et grønt preg, både av estetiske og funksjonelle hensyn, samtidig som det er viktig for å sikre gode løsninger for lokal håndtering av overvann. Gjennom utforming av utearealene har derfor vurdering av overvann vært en viktig premiss for design.

Arealet er utformet slik at alle områder i utomhusplanen vil ha en funksjon i form av opphold, rekreasjon, møteplass, kombibruk. Innenfor en helhetlig ramme, er det lagt til rette for ulike typer møte- og oppholdsplasser; store og små, tilbaketrukket og åpne, aktive og rolige.

Dagens parkeringsareal på nordvestsiden av de eksisterende teglsteinsbyggene, ligger innenfor H570, hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Dette vil få en skjermet og sentral plassering, da også punkthusene får utsyn mot denne plassen.
I arealene mellom punkthusene oppstår spennende uterom hvor det er nivåforskjell på 10-12meter opp mot areal i nordvest, på baksiden av tårnbyggene.
Eksiterende parkeringsplass i sør, ned mot elveparken, omarbeides til parkareal. Området er godt egnet som opphold- og aktivitetsområde. Integrert i parken settes utendørs treningsapparater, bordtennisbord, etc. Det anlegges uteoppholdsareal med integrert grillplass og benker langs parkens randsone, i overgang mot et større fordrøyningsbasseng.